کد خبر: ۲۳۵۵۹۱
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹
مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان شهروندان البرزی ماهی قرمز عید خود را تنها از مراکز مجاز فروش ماهی‌های زیتنی خریداری کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: «سیداصغر برائی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایسنا، در البرز، اظهار کرد: ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان شهروندان البرزی باید ﻣﺎﻫﻲﻗﺮﻣﺰسفره‌های هفت سین خود را تنها از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲ، ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر و ﻳﺎ اﻣﺎﻛن ﻣﺠﻮزدار ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ خریداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: مردم پیش از خرید ماهی قرمز حتماً ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ داشته باشند و دقت کنند که ماهی مورد نظرشان ﻓﻠﺲ‌دار ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻜﻪ رﻧﮕﻲ ﺑﺮ روی تنش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز افزود: مردم باید از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ‌ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ زﻳﻨﺘﻲ که ﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎیشان ﺧﺮده ﺷﺪه و ﻟﻜﻪ‌ﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﺳﻴﺎه، ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ دارند جداً ﺧﻮدداری کنند.

برائی‌نژاد گفت: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻼئم را دارند، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ آب، اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺗﻮرم ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

وی افزود: اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ماهی‌های قرمز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ این حیوانات ﺣﺪود 6 ﺗﺎ 8 ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: باید مکان نگهداری ماهی‌های قرمز آرام و به درو از استرس باشد و پیش از انتقال ماهی‌ها به ظرف مورد نظر، باید آبی که قرار است ماهی‌ها در آن نگهداری شوند را یک تا دو ساعت در فضای باز قرار داد.

برائی‌نژاد خاطرنشان کرد: اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارند ﻣﺎﻫﻲ‌ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰی ﻛﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ(ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺎرک) رﻫﺎﺳﺎزی ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ را در رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻮی ﻳﺎ درﻳﺎ ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین