کد خبر: ۷۸۸۲۶۷
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹
به منظور تامین نظر شورای نگهبان

طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعمال کردند.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصلاح شد
آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان بند (۲) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۲-اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)»

به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان بند (۱) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۱-‌ مدارک هویت مالک و مخترع»

به منظور رفع ایراد ردیف(۴) شورای نگهبان در ماده (۱۶) عبارت «متقاضی» به عبارت «متقاضی(اعم از مالک و مخترع)» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۵) شورای نگهبان در ماده (۲۳) عبارت «کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ از نماینده‌ رئیس مرجع ثبت و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع با دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. نحوه‌ انتخاب اعضای کمیسیون مذکور و ترتیب رسیدگی آن با توجه به تنوع موضوعات تخصصی، در آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون مشخص می‌شود.» به عبارت «کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ از نماینده‌ رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس کمیسیون) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیریمی‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای کمیسیون مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس کمیسیون حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. کمیسیون پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۶) شورای نگهبان به انتهای ماده (۳۰) عبارت زیر الحاق می‌شود:

«کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.»

به منظور رفع ایراد ردیف(۷) شورای نگهبان ماده(۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۳۴- مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده(۶۵) این قانون بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.»

به منظور رفع ایراد ردیف(۱-۸) شورای نگهبان در تبصره(۱) ماده(۴۰) عبارت «در شعب ویژه دادگاههای موضوع ماده (۱۴۵) این قانون» به عبارت «مرجع صالح قضائی» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۲-۸) شورای نگهبان، عبارت«تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض نیست.» به انتهای تبصره(۲) ماده(۴۰) الحاق می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۹) شورای نگهبان، در فراز اول ماده(۶۵) عبارت «مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا شش‌ماه مجاز است» به عبارت «مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است» اصلاح می‌شود و عبارت «و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر» از تبصره(۱) ماده مذکور حذف می‌شود.

به منظور رفع تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان در بند(۶) و در تبصره (۳) ماده (۶۷) واژه «اصلاح» به واژه «تغییر» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۱۰) شورای نگهبان، ماده(۷۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.

تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.»

به منظور رفع ایراد ردیف(۱۱) شورای نگهبان، ماده(۷۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده‌ به دست‌آمده فقط از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و نیز عرفاً با تلاشهای معقول نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، نقض اختراع محرز محسوب می‌شود مگر اینکه خوانده اثبات کند فرآورده را از طریق فرآیند دیگری ساخته است.»

به منظور رفع ایراد ردیف(۱۲) شورای نگهبان، در ماده(۷۲) عبارت «منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش» به عبارت «منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می‌کند» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۱۳) شورای نگهبان، در ماده(۷۳) عبارت «تأمین دلیل» به عبارت «تأمین خواسته» اصلاح و عبارت «مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید.» حذف می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره-رسیدگی‌ به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.»

به منظور رفع ایراد ردیف(۱۴) شورای نگهبان، ماده(۷۴) حذف می‌شود.

به منظور رفع تذکر ردیف(۳) شورای نگهبان در ماده (۹۹) واژه «مدارک» به واژه «مدرک» اصلاح شد

به منظور رفع ایراد ردیف (۱۹) شورای نگهبان در ماده (۱۲۸) عبارت «و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان قهری» بعد از عبارت «آن مراجع» اضافه می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۰) شورای نگهبان ماده (۱۳۰) حذف می‌شود. بر اساس در ماده ۱۳۰، عموم جرم‌انگاری هرگونه اقدام نامتعارف که به نتایج مذکور بیانجامد، خلاف شرع شناخته شد.

با توجه به حذف ماده(۱۳۰) مصوبه در ماده (۱۳۱) عبارت «موارد زیر از مصادیق رقابت غیر منصفانه‌ موضوع این قانون است:» به عبارت « موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌ محسوب می شود:» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۲۱) شورای نگهبان بند(۵) ماده (۱۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری(تحت لیسانس) که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.»

به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۲۱) و تذکر ردیف(۴) شورای نگهبان تبصره ماده (۱۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.»

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۲) شورای نگهبان در بندهای (ج) و (چ) تبصره (۵) ماده (۱۳۳) عبارت«در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام» بعد از عبارت«معدوم سازی آن ها» اضافه می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره ۶- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود، ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده وبه فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۳) شورای نگهبان در تبصره ماده (۱۳۴)، عبارت «تمام خسارات را» به عبارت «خسارات وارده را مطابق قواعد ضمان قهری» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع تذکر ردیف (۵) شورای نگهبان در ماده(۱۳۵) عبارت «هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی‌اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند» به عبارت «هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۴) شورای نگهبان در ماده(۱۳۷) عبارت«کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران، مطابق آن عمل نماید.» به عبارت «آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف(۲۵) شورای نگهبان در ماده(۱۳۸) عبارت «تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها» به عبارت «تمامیت و اعتبار آنها» اصلاح می‌شود و عبارتهای(inid codes) و (wipo standards) از تبصره(۲) ماده مذکور حذف می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۲۶) شورای نگهبان تبصره(۱) ماده(۱۴۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره۱- هزینه‌ تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.»

به منظور رفع ایراد ردیفهای (۴-۲۶) و (۵-۲۶) شورای نگهبان در تبصره(۵) ماده(۱۴۲) عبارت «پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) صرف امور اجرائی» به عبارت «پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) صرف امور اجرائی» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۷) شورای نگهبان در فراز اول ماده(۱۴۸) عبارت «نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت» به عبارت «با رعایت قوانین استخدامی نسبت ‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت مورد نیاز» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲۸) شورای نگهبان در صدر ماده(۱۵۱) عبارت «دستورالعمل اجرائی» به عبارت «آیین‌نامه اجرائی» اصلاح می‌شود.

الف- به منظور رفع ایراد ردیف ۱ شورای نگهبان معادل واژه‌های غیرفارسی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- در بند(۵) و تبصره (۱) بند(۵) ماده(۴)، بند(۳) و تبصره ماده(۱۶)، تبصره بند(۲) ماده (۳۸) و تبصره(۱) ماده(۶۷) واژه «ژنتیکی» به عبارت « ژنی(ژنتیکی)» و در صدر ماده(۱۶) واژه «ژنتیک» به عبارت «ژن‌شناختی(ژنتیک)» اصلاح می‌شود.

۲- در تبصره (۱) بند(۵) ماده(۴) واژه «میکروبیولوژیک» به عبارت « ریز زیست شناختی(میکروبیولوژیک)» اصلاح می‌شود.

۳- در مواد(۸۶)، (۸۷) و (۸۹) واژه «گرافیکی» به عبارت « نگاشتاری(گرافیکی)» اصلاح می‌شود.

۴- در تبصره(۳) ماده(۱۱۱) عبارت «کنترل‌کننده کیفیت» به عبارت «نظارت کننده برکیفیت(کنترل‌کننده کیفیت)» و در ماده(۱۱۴) عبارت «کنترل‌ کیفیت» به عبارت «نظارت کیفیت(کنترل‌ کیفیت)» اصلاح می‌شود.

۵- در مواد(۱۰)، (۲۱)، (۸۲) و تبصره ماده (۹۷) واژه «کنوانسیون» به عبارت «موافقتنامه(کنوانسیون)» و در بند (۸) ماده (۹۷)، تبصره(۲) ماده(۱۳۶) و ماده (۱۴۶) واژه «کنوانسیون‌های» به عبارت «موافقتنامه‌های(کنوانسیون‌های)» اصلاح می‌شود.

ب-به منظور رفع تذکر شماره (۶) شورای نگهبان در ماده(۷۱)، بند(۵) ماده (۸۴)، تبصره ماده(۹۴)، عنوان فصل چهارم، بندهای(۱ و ۴) و تبصره ماده(۹۶)، صدر و بندهای(۴ تا۷) ماده(۹۷)، صدر ماده(۹۸)، تبصره(۳) ماده(۱۱۱)، ماده(۱۱۳)، تبصره‌های (۱ و۲) ماده (۱۱۷) ماده(۱۱۸) و تبصره آن، مواد (۱۱۹ تا ۱۲۲) ، عنوان فصل پنجم ، مواد(۱۲۳ تا ۱۲۹ و بندها و تبصره‌های آنها)، بند(۱) ماده (۱۳۱)، بندهای(۲ و ۳) ماده (۱۳۳) و مواد (۱۳۶)، (۱۳۸)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۲) و (۱۴۴) و بندها و تبصرهای آنها واژه«تجارتی» به واژه «تجاری» اصلاح می‌شود.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین