کد خبر: ۶۷۵۶۸۳
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۸
سازمان اوقاف استان فارس در جوابیه‌ای، درخصوص گزارش آفتاب‌نیوز مبنی بر زمین‌خواری در برخی روستاهای این استان توضیحاتی ارائه کرد.
آفتاب‌‌نیوز :

در پی انتشار گزارشی در آفتاب‌نیوز با عنوان "روﺳﺘﺎﺧﻮاری در استان ﻓﺎرس؛ نقش ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و برخی مقامات سابق قضائی در پرونده چیست؟"، سازمان اوقاف استان فارس جوابیه‌ای ارسال کرده و نوشته است که "ﻫرﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و واﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ."

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ متن جوابیه روابط عمومی سازمان اوقاف استان فارس به شرح زیر است: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺒﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی آﻓﺘﺎب‌ﻧﯿﻮز در ﺗﺎرﯾﺦ ۹۹/۷/۱۷ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻔﯿﺖ اراﺿﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﻮرﻣﻪ ﮔﻠﻪ دار ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " روﺳﺘﺎﺧﻮاری ﮔﺴﺘﺮده در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس؛ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ "رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۲۳ از ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و درج ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

پاسخ سازمان اوقاف به گزارش

۱. ﻫرﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و واﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﻼک ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﻓﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲. ﺑﻪ دﻻﻟﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ۲۵ ﻓﺎرس، در ﺳﺎل ۱۳۴۲ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ۴۶۱ ﺑﻪ ﻧﺎم اداره اوﻗﺎف و آﻗﺎﯾﺎن ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف اداره اوﻗﺎف ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ۱۱ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از ۱۹ ﺳﻬﻢ ﺳﻬﺎم ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼک ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻠﻪ‌دار ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻠﻪ‌دار ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌رﺳﺪ.

۳. در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﻼﮐﻬﺎی ۴۶۲ اﻟﯽ ۴۸۲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﻫﻮرﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﯿﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﻼک ﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻼک ﻫﺎی ۴۸۳ اﻟﯽ ۵۳۱ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺿﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮوف ﭘﻼک ﮐﻮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺘﯽ ﻗﯿﺪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﻋﻢ از وﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ، ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﮏ اﻋﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

۴. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم وﻗﻒ و ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺣﺪود ﭘﻼک ۴۶۱ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺘﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪی ﭘﻼک ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل‌ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻣﻼک اﻋﻢ از وﻗﻒ و ﻣﻠﮏ و دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮده و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ‌ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻬﻠﺖ‌ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء‌اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را داﺷﺘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺖ‌اﻧﺪازی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﺪه و ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح دﻋﺎوی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Czech Republic
|
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
0
5
حالا شما هم فقط مثل دختر آقا صفدر یک جمله بگید سهممونو از سفره برداشتیم، فعلا که کسی به کسی نیست تو مملکت دکل با نفتش گم می شه
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
0
3
مگر اینکه از کشور دیگه ای بیان تا بتونند جلوی فساد رو‌بگیرند.شکایت به همدست بردن خنده داره
علی
|
Netherlands
|
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
0
1
من که قانع نشدم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین