کد خبر: ۳۵۰۰۷۰
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۶
اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در 15 حوزه انتخابیه استان فارس اعلام شد.
آفتاب‌‌نیوز :
براساس اعلام ستاد انتخابات استان فارس نام حوزه های انتخابیه و نام نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی چنین است: 

حوزه انتخابیه آباده، بوانات و خرم بید:
١ حسین احمدپور- کد نامزد ١٢١4
٢ عبدالحمید احمدپورخرمی- کد نامزد ١٢١5
٣ سیدمحمد علی احمدی- کد نامزد ١٢١6
4 محسن ارکیا- کد نامزد ١٢١٧
5 رحیم بارونی - کد نامزد ١٢١٩
6 یوسف بیات- کد نامزد ١٢4٢
٧ حسن حجی پور- کد نامزد ١٢45
٨ سیدابراهیم حسینی- کد نامزد ١٢46
٩ رحمت الله خسروی- کد نامزد ١٢4٧
١٠ محمدهادی دمیری- کد نامزد ١٢4٩
١١ محمود دهقانی- کد نامزد ١٢5١
١٢ اسمعیل رئیسی - کد نامزد ١٢5٢
١٣ رحیم زارع - کد نامزد ١٢54
١4 مهدی ساری خانی- کد نامزد ١٢56
١5 مجید شجاع- کد نامزد ١٢5٧
١6 ناصر شریفی اردانی- کد نامزد ١٢5٨
١٧ عبدالرسول صادق پور- کد نامزد ١٢5٩
١٨ بهزاد قربانی- کد نامزد ١٢6٨
١٩ محمد صادق کاظمی- کد نامزد ١٢6٩
٢٠ اکبر کریمی- کد نامزد ١٢٧١
٢١ زهرا منصوری- کد نامزد ١٢٧6
٢٢ سیدمهدی موسوی- کد نامزد ١٢٧٩
٢٣ سجاد میرزایی- کد نامزد ١٢٨١
٢4 سیدجمال نعمت اللهی- کد نامزد ١٢٨4
٢5 نبی الله هاشمی شیری - کد نامزد ١٢٨6

اقلید:
٢6 سید حسین افضلی- کد نامزد ١٢١5
٢٧ قاسم باقری- کد نامزد ١٢١6
٢٨ محمدحسین حسن بیگی- کد نامزد ١٢١٨
٢٩ داود حسینی - کد نامزد ١٢١٩
٣٠ محسن حیدرنیا - کد نامزد ١٢4١
٣١ ابوالقاسم رحمانی- کد نامزد ١٢4٢
٣٢ محمدمهدی زینلی- کد نامزد ١٢46
٣٣ مسلم صالحی - کد نامزد ١٢4٧
٣4 الیاس طاهری- کد نامزد ١٢4٨
٣5 کامران فیروزی- کد نامزد ١٢5١
٣6 کاظم کریمی- کد نامزد ١٢5٢
٣٧ محمد مشتاق زاده - کد نامزد ١٢56
٣٨ محمدرضا میرسلیمانی- کد نامزد ١٢5٧
٣٩ محمدجواد نیک فر- کد نامزد ١٢5٩

جهرم:
4٠ سیدجمال الدین ارجمند - کد نامزد ١٢١4
4١ غلامرضا امیرنژاد- کد نامزد ١٢١٧
4٢ مهرداد امیری جهرمی- کد نامزد ١٢١٨
4٣ علی جوکار- کد نامزد ١٢4١
44 امین حقیقی- کد نامزد ١٢45
45 سمانه ذوالقدری جهرمی- کد نامزد ١٢46
46 مهدی رستمی - کد نامزد ١٢4٧
4٧ غلامرضا رضائی- کد نامزد ١٢4٨
4٨ محمد رضا رضایی کوچی- کد نامزد ١٢4٩
4٩ حسن زمانی - کد نامزد ١٢54
5٠ یعقوب سلیمانی برایجانی- کد نامزد ١٢56
5١ حامد صادقی- کد نامزد ١٢5٧
5٢ سعید مرادی- کد نامزد ١٢6٢

داراب و زرین دشت:
5٣ نبی الله احمدی - کد نامزد ١٢١5
54 احمد افژولند - کد نامزد ١٢١6
55 محمدمهدی افشاری- کد نامزد ١٢١٧
56 رضا انصاری- کد نامزد ١٢١٨
5٧ عباس خالقداری دارابی- کد نامزد ١٢4٨
5٨ مریم خرم- کد نامزد ١٢4٩
5٩ فریدون دهقان- کد نامزد ١٢5١
6٠ عبدالمحمد رستاد- کد نامزد ١٢5٢
6١ محمدجواد زنگنه اینالو- کد نامزد ١٢5٧
6٢ محسن شایان- کد نامزد ١٢5٨
6٣ فیروز عسکری- کد نامزد ١٢5٩
64 محمدجواد عسکری- کد نامزد ١٢6١
65 علیرضا فارسی نژاد- کد نامزد ١٢64
66 نوروز قبادی پور- کد نامزد ١٢6٨
6٧ محمدجواد کشاورزکوهجردی- کد نامزد ١٢6٩
6٨ رضا کلامی- کد نامزد ١٢٧٢
6٩ غلامحسین محمدی طاحونه- کد نامزد ١٢٧4

سروستان، کوار و خرامه:
٧٠ داریوش اسمعیلی- کد نامزد ١٢١4
٧١ محمدرضا ایزدی- کد نامزد ١٢١5
٧٢ غلامحسن جلودار- کد نامزد ١٢١٧
٧٣ علی جوکارکمال آبادی- کد نامزد ١٢١٩
٧4 سیدنصرالله حسینی- کد نامزد ١٢4١
٧5 بهزاد خارستانی- کد نامزد ١٢45
٧6 عبدالعلی رحیمی مظفری- کد نامزد ١٢46
٧٧ علیرضا روستاطسوجی- کد نامزد ١٢4٧
٧٨ اسدالله زارع- کد نامزد ١٢4٩
٧٩ جعفر زارع- کد نامزد ١٢5١
٨٠ حیدر زارعی- کد نامزد ١٢5٢
٨١ مهرزاد شیری- کد نامزد ١٢56
٨٢ سمیه صادق زاده مهارلویی- کد نامزد ١٢5٧
٨٣ مسعود علیائی - کد نامزد ١٢6١
٨4 صیاد غلامی- کد نامزد ١٢6٢
٨5 محمدرضا فتحی - کد نامزد ١٢64
٨6 یحیی فتحی عمادآبادی - کد نامزد ١٢65
٨٧ محمدمهدی فروغی نیا- کد نامزد ١٢6٨
٨٨ داراب قنبری مهارلو- کد نامزد ١٢٧١
٨٩ کورش قنبری مهارلو - کد نامزد ١٢٧٢
٩٠ نصرالله کوهی باغ اناری- کد نامزد ١٢٧5
٩١ حسین مرادی دولت آبادی- کد نامزد ١٢٧٨
٩٢ حسن مهرابی - کد نامزد ١٢٨١
٩٣ جهانگیر نظری اکبرآبادی- کد نامزد ١٢٨5

سپیدان:
٩4 احمد اسفندیاری- کد نامزد ١٢١5
٩5 محمود باصری- کد نامزد ١٢١6
٩6 قاسم تنها- کد نامزد ١٢١٧
٩٧ محمدحسین حق پرست اردکانی- کد نامزد ١٢١٨
٩٨ سیدعلاءالدین خادم- کد نامزد ١٢١٩
٩٩ محمدرضا خداکریم اردکانی- کد نامزد ١٢4١
١٠٠ عبدالحمید شیروانی- کد نامزد ١٢46
١٠١ منوچهر صالحی- کد نامزد ١٢4٧
١٠٢ محمدرضا فرهادی- کد نامزد ١٢5١
١٠٣ حمزه علی کشاورزدهقان- کد نامزد ١٢5٢
١٠4 فرهاد مرادی- کد نامزد ١٢56
١٠5 وجیه الله منوچهری سربسی- کد نامزد ١٢5٧
١٠6 محمدباقر میری- کد نامزد ١٢5٨
١٠٧ علی ناصری- کد نامزد ١٢5٩

شیراز: 
١٠٨ جمشید آراسته- کد نامزد ١٢١5
١٠٩ مریم آموزگار- کد نامزد ١٢١6
١١٠ سیدعلی اصغر آهوئی- کد نامزد ١٢١٧
١١١ اکبر اجرائی- کد نامزد ١٢١٨
١١٢ علی احمدی- کد نامزد ١٢4٢
١١٣ امیرحسین استقلال- کد نامزد ١٢46
١١4 محمد اسدی- کد نامزد ١٢4٨
١١5 رضا افشین مهر - کد نامزد ١٢54
١١6 علی اکبری- کد نامزد ١٢5٧
١١٧ محمود امیری- کد نامزد ١٢6١
١١٨ مصطفی امیری- کد نامزد ١٢6٢
١١٩ ابوالفضل انصاری - کد نامزد ١٢65
١٢٠ حجت ایزدی - کد نامزد ١٢6٨
١٢١ منصور بارزمان- کد نامزد ١٢٧١
١٢٢ پدرام باسری- کد نامزد ١٢٧٢
١٢٣ علی برق پیما- کد نامزد ١٢٧٨
١٢4 فریدون بقاءدشتکی - کد نامزد ١٢٧٩
١٢5 علی بهداروندی- کد نامزد ١٢٨١
١٢6 کاوه بهلولی قشقایی- کد نامزد ١٢٨٢
١٢٧ علیرضا بودش- کد نامزد ١٢٨5
١٢٨ بهرام پارسایی- کد نامزد ١٢٨6
١٢٩ مسعود پایداری - کد نامزد ١٢٨٧
١٣٠ حسین پرویزی- کد نامزد ١٢٩١
١٣١ زهرا تاج محمدعلی نژاد- کد نامزد ١٢٩٧
١٣٢ سعید تاجیک- کد نامزد ١٢٩٨
١٣٣ محمد جباریان- کد نامزد ١4١٨
١٣4 ابراهیم جعفری- کد نامزد ١4١٩
١٣5 علی مراد جعفری- کد نامزد ١4٢١
١٣6 مهدی حسنی- کد نامزد ١456
١٣٧ زهرا حسینی- کد نامزد ١45٨
١٣٨ سیدمحمدرضا حسینی احمدی- کد نامزد ١45٩
١٣٩ روح الله خالقی سروستانی - کد نامزد ١46٨
١4٠ سارا خداکرمی- کد نامزد ١46٩
١4١ حامد خرم شکوه- کد نامزد ١4٧١
١4٢ عبدالرضا خلج- کد نامزد ١4٧6
١4٣ سیروس خورشیدیان یاسوج- کد نامزد ١4٧٨
١44 سید احمد رضا دستغیب- کد نامزد ١4٨4
١45 مریم ده بزرگی- کد نامزد ١4٨5
١46 امیر دهقان- کد نامزد ١4٨6
١4٧ مهدی دهقان - کد نامزد ١4٨٧
١4٨ علی دهقان فارسی- کد نامزد ١4٨٩
١4٩ سید حسین ذوالانوار - کد نامزد ١4٩4
١5٠ محمد ذوالعدل- کد نامزد ١4٩5
١5١ محمدهادی ربانی- کد نامزد ١4٩6
١5٢ محمد صادق رجایی علیایی- کد نامزد ١4٩٧
١5٣ بهزاد رجبی - کد نامزد ١4٩٨
١54 فرج الله رجبی- کد نامزد ١5١٢
١55 اسماعیل رحیمی- کد نامزد ١5١4
١56 مهدی رسول زاده حقیقی - کد نامزد ١5١٨
١5٧ اسفندیار رضایی- کد نامزد ١5٢١
١5٨ محبوبه رضایی - کد نامزد ١5٢4
١5٩ مسعود رضایی- کد نامزد ١5٢5
١6٠ زینب رضایی سخا - کد نامزد ١5٢6
١6١ اسماعیل رمضانی- کد نامزد ١5٢٧
١6٢ علی محمد روانستان- کد نامزد ١54١
١6٣ ابراهیم زارع- کد نامزد ١54٩
١64 غلامحسین زارع - کد نامزد ١564
١65 کورش زارع - کد نامزد ١565
١66 معصومه زارع- کد نامزد ١56٧
١6٧ مسعود زارعی- کد نامزد ١5٧١
١6٨ سهیلا زراعت پیشه- کد نامزد ١5٧4
١6٩ نجمه زکی پور - کد نامزد ١5٧5
١٧٠ حسین سیفی- کد نامزد ١5٩١
١٧١ فرزاد شاهچراغی- کد نامزد ١5٩4
١٧٢ محمدمهدی شبانی- کد نامزد ١5٩5
١٧٣ جعفر شریفی- کد نامزد ١5٩٨
١٧4 علیرضا شعله ورفرد- کد نامزد ١6١4
١٧5 اکبر شفیعی- کد نامزد ١6١٨
١٧6 محمدحسین شکور- کد نامزد ١6٢١
١٧٧ غلامحسن شمسی شاهزاده بیگمی - کد نامزد ١6٢4
١٧٨ جلیل شه پرست- کد نامزد ١6٢5
١٧٩ محمدحسین شهبازی- کد نامزد ١6٢6
١٨٠ مهدی شیخ موحد- کد نامزد ١6٢٩
١٨١ سیدکاظم شیرازی- کد نامزد ١64٢
١٨٢ ضرغام صادقی- کد نامزد ١64٨
١٨٣ علی صراطی- کد نامزد ١65٢
١٨4 مرتضی صمیمی- کد نامزد ١656
١٨5 مهدی صیادی پور- کد نامزد ١65٨
١٨6 حسین ظل انوار- کد نامزد ١6٧١
١٨٧ محمدرضا عادلیان- کد نامزد ١6٧٢
١٨٨ حسین عباسی- کد نامزد ١6٧5
١٨٩ حمیدرضا عباسی- کد نامزد ١6٧6
١٩٠ فریدون عباسی دوانی - کد نامزد ١6٨١
١٩١ عاطفه عبداله زاده فرد- کد نامزد ١6٨٢
١٩٢ ابراهیم عزیزی- کد نامزد ١6٨4
١٩٣ عبدالکریم عطایی- کد نامزد ١6٨6
١٩4 امیرحسین عمادی- کد نامزد ١6٩١
١٩5 محسن عمادی- کد نامزد ١6٩٢
١٩6 سیروس فارسی- کد نامزد ١6٩6
١٩٧ صابر فتوح آبادی- کد نامزد ١6٩٨
١٩٨ جعفر قادری- کد نامزد ١٧٢١
١٩٩ محسن قربانی - کد نامزد ١٧٢5
٢٠٠ امین الله قربانی کشکولی- کد نامزد ١٧٢6
٢٠١ یعقوب قرقانی- کد نامزد ١٧٢٧
٢٠٢ سهراب قنبری- کد نامزد ١٧٢٩
٢٠٣ محمدکاظم کاوه پیشقدم- کد نامزد ١٧45
٢٠4 جوانشیر کدخداپور- کد نامزد ١٧46
٢٠5 سیدعلاالدین کراماتی- کد نامزد ١٧4٧
٢٠6 فرامرز کشت کار- کد نامزد ١٧5٢
٢٠٧ جلال الدین کهن- کد نامزد ١٧56
٢٠٨ جواد گرامی- کد نامزد ١٧5٨
٢٠٩ جواد گرگین- کد نامزد ١٧5٩
٢١٠ فاطمه گلناری- کد نامزد ١٧6٢
٢١١ زهرا لهسایی- کد نامزد ١٧65
٢١٢ شاهین محمد صادقی- کد نامزد ١٧6٧
٢١٣ محسن محمدپور- کد نامزد ١٧6٩
٢١4 حسن محمدی- کد نامزد ١٧٨١
٢١5 سیدجلال الدین محمدی بیدک- کد نامزد ١٧٨4
٢١6 محمدرضا محمدی کشکولی - کد نامزد ١٧٨6
٢١٧ محمود محمدی کیان- کد نامزد ١٧٨٧
٢١٨ حسن محمودی- کد نامزد ١٧٨٩
٢١٩ محمد محمودی- کد نامزد ١٧٩١
٢٢٠ شهرزاد مسلمی- کد نامزد ١٧٩٧
٢٢١ رضا مصمم مطهری- کد نامزد ١٨١٢
٢٢٢ مجید مقامی- کد نامزد ١٨١٧
٢٢٣ نادر مهرآور - کد نامزد ١٨٢5
٢٢4 مهدی مهرانپور- کد نامزد ١٨٢6
٢٢5 سیدداود موسوی- کد نامزد ١٨٢٨
٢٢6 سیدمحمدطاهر موسوی - کد نامزد ١٨4١
٢٢٧ سیدرضا موسوی تبار - کد نامزد ١٨4٢
٢٢٨ شیراز غلامرضا میرزایی- کد نامزد ١٨4٧
٢٢٩ علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی- کد نامزد ١٨4٨
٢٣٠ سیامک نادری- کد نامزد ١٨5٢
٢٣١ حسین نجابت- کد نامزد ١٨5٧
٢٣٢ آیدا نعمت الهی- کد نامزد ١٨6٢
٢٣٣ حسین نورانی- کد نامزد ١٨64
٢٣4 لیلا نورانی- کد نامزد ١٨65
٢٣5 علی مدد نوروزی- کد نامزد ١٨6٧
٢٣6 سید مقصود هاشمی بیان- کد نامزد ١٨٧4
٢٣٧ غلامحسین یعقوبی - کد نامزد ١٨٩5
٢٣٨ امیرحسین یقطین- کد نامزد ١٨٩6
٢٣٩ محمدمحسن یقطین- کد نامزد ١٨٩٧
٢4٠ سیدمحسن یوسفی بداف- کد نامزد ١٩١٢

فسا:
٢4١ ایوب ارغوانی- کد نامزد ١٢١4
٢4٢ غلامرضا اشرف منصوری- کد نامزد ١٢١5
٢4٣ کاوس اکبری- کد نامزد ١٢١6
٢44 محمدجواد جمالی نوبندگانی- کد نامزد ١٢١٨
٢45 سید رامین حسینی- کد نامزد ١٢4١
٢46 محمود خسروانی- کد نامزد ١٢45
٢4٧ محمدحسن دوگانی آغچغلو- کد نامزد ١٢46
٢4٨ محسن زارعی جلیانی- کد نامزد ١٢5١
٢4٩ رضا شکری- کد نامزد ١٢54
٢5٠ رسول صادقی مزیدی - کد نامزد ١٢5٩
٢5١ محبوبه صفرپور- کد نامزد ١٢6١
٢5٢ بهمن فیروزی - کد نامزد ١٢6٢
٢5٣ علیرضا فیروزی- کد نامزد ١٢64
٢54 مصطفی میرشکاری- کد نامزد ١٢6٨

فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین:
٢55 طاهره احمدی- کد نامزد ١٢١5
٢56 حسن افراسیابی کشکولی- کد نامزد ١٢١٧
٢5٧ طهمورث افشاری- کد نامزد ١٢١٨
٢5٨ علی اکبر افشاری بهمن بیگلو- کد نامزد ١٢١٩
٢5٩ اکبر امیرسالاری- کد نامزد ١٢4١
٢6٠ حجت الله امیرسالاری- کد نامزد ١٢4٢
٢6١ سیف الله انصاری فرد- کد نامزد ١٢45
٢6٢ مهدی بیات منش- کد نامزد ١٢4٧
٢6٣ فریبرز پناهی- کد نامزد ١٢4٨
٢64 محمد جعفری- کد نامزد ١٢4٩
٢65 احمد جهانگیری- کد نامزد ١٢5٢
٢66 سیده زینب دیده ور- کد نامزد ١٢56
٢6٧ علی رزازان- کد نامزد ١٢5٧
٢6٨ داریوش ریاحی راد- کد نامزد ١٢5٩
٢6٩ نادر طیبی- کد نامزد ١٢6٢
٢٧٠ نادر فریدونی- کد نامزد ١٢6٧
٢٧١ شمشاد کاظمی- کد نامزد ١٢6٨
٢٧٢ محمدعلی کاویانی- کد نامزد ١٢6٩
٢٧٣ کورش کرم پورحقیقی- کد نامزد ١٢٧١
٢٧4 اکبر کریمی کشکولی - کد نامزد ١٢٧٢
٢٧5 امیر گرگین پور- کد نامزد ١٢٧4
٢٧6 زینب گوهری مطلق - کد نامزد ١٢٧6
٢٧٧ سید محمدکاظم محمدعلی زاده- کد نامزد ١٢٧٩
٢٧٨ سیدیونس موسوی سرچشمه- کد نامزد ١٢٨١
٢٧٩ یوسف نورافکن- کد نامزد ١٢٨5
٢٨٠ حسام یزدانپناه- کد نامزد ١٢٩١

کازرون:
٢٨١ شهاب آریان- کد نامزد ١٢١4
٢٨٢ منصوره امیریان- کد نامزد ١٢١6
٢٨٣ رمضان پناهنده - کد نامزد ١٢١٨
٢٨4 مجید پورحمیدی- کد نامزد ١٢١٩
٢٨5 امان الله دهقان فرد- کد نامزد ١٢4٢
٢٨6 حجت الله دهقانی- کد نامزد ١٢46
٢٨٧ مهدی رسته- کد نامزد ١٢4٧ 
٢٨٨ پیمان رضاییان- کد نامزد ١٢4٨
٢٨٩ شکرالله رضاییان پور- کد نامزد ١٢4٩
٢٩٠ حسین رضازاده- کد نامزد ١٢5١
٢٩١ یعقوب شفیعی- کد نامزد ١٢5٢
٢٩٢ مجید شیخیان کازرونی- کد نامزد ١٢5٧
٢٩٣ حسن فراست- کد نامزد ١٢6٢
٢٩4 عبدالصمد نجفی- کد نامزد ١٢٧١

لارستان، خنج و گراش:
٢٩5 میرزاخلیل بهمنی- کد نامزد ١٢١6
٢٩6 جمشید جعفرپور- کد نامزد ١٢١٩
٢٩٧ سیدعباس جهان بانی- کد نامزد ١٢4١
٢٩٨ عبدالحسن حسنی پور- کد نامزد ١٢45
٢٩٩ حسین حسین زاده- کد نامزد ١٢46
٣٠٠ حسینعلی حسین شیری- کد نامزد ١٢4٧
٣٠١ حشمت الله زارعی- کد نامزد ١٢5١
٣٠٢ اسعد زاهدی- کد نامزد ١٢5٢
٣٠٣ داریوش سپاده- کد نامزد ١٢56
٣٠4 علی علی زاده- کد نامزد ١٢5٨
٣٠5 مرتضی فتحی - کد نامزد ١٢6٢
٣٠6 حسین فراست- کد نامزد ١٢64
٣٠٧ حسین فرج پور- کد نامزد ١٢65
٣٠٨ حسینعلی فقیهی- کد نامزد ١٢6٧
٣٠٩ هاشم قاسمی- کد نامزد ١٢6٨
٣١٠ یوسف محبی- کد نامزد ١٢6٩
٣١١ منصور محتاجی- کد نامزد ١٢٧١
٣١٢ موسی مقدس - کد نامزد ١٢٧5
٣١٣ حسن هوشمند- کد نامزد ١٢٧٩
٣١4 محمداسماعیل یگانه فرد - کد نامزد ١٢٨١

لامرد و مُهر:
٣١5 حسین حاجی پورفرد - کد نامزد ١٢١٧
٣١6 غلامعباس زارعی- کد نامزد ١٢4١
٣١٧ سیدمجتبی عباسی- کد نامزد ١٢4٧
٣١٨ سیدمحسن علوی- کد نامزد ١٢4٨
٣١٩ سید موسی موسوی- کد نامزد ١٢54
٣٢٠ پیروز هاشم پور- کد نامزد ١٢56

مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد:
٣٢١ عبدالله استواری - کد نامزد ١٢١6
٣٢٢ محمد امیری- کد نامزد ١٢١٩
٣٢٣ حمیده بذرگر- کد نامزد ١٢45
٣٢4 محمد مهدی برومندی- کد نامزد ١٢46
٣٢5 جلال الدین دلالت پور- کد نامزد ١٢5٢
٣٢6 علی حسین رضایی نیا- کد نامزد ١٢5٧
٣٢٧ رضا زارع- کد نامزد ١٢5٨
٣٢٨ ناصر زارع- کد نامزد ١٢6١
٣٢٩ وجیه زارع- کد نامزد ١٢6٢
٣٣٠ مهراب زارعی- کد نامزد ١٢64
٣٣١ مرتضی زارعی پور- کد نامزد ١٢65
٣٣٢ مجید شیبانی- کد نامزد ١٢6٩
٣٣٣ قادر شیروانی- کد نامزد ١٢٧٢
٣٣4 فرامرز شیری- کد نامزد ١٢٧4
٣٣5 عباس عزیزی- کد نامزد ١٢٧٨
٣٣6 وحید علی پورحقیقی- کد نامزد ١٢٨٢
٣٣٧ محمدعلی قوهستانی- کد نامزد ١٢٨٧
٣٣٨ پرویز کاوسی- کد نامزد ١٢٩١
٣٣٩ فخرالدین کرمی شیرازی- کد نامزد ١٢٩4
٣4٠ علی رضا مقصودی- کد نامزد ١4١٢
٣4١ لیلا منجذب مرودشتی- کد نامزد ١4١5
٣4٢ علی رضا منصوری ده بید- کد نامزد ١4١6

ممسنی و رستم:
٣4٣ مجید انصاری- کد نامزد ١٢4١
٣44 نوذر بناوی- کد نامزد ١٢4٢
٣45 محسن پروین- کد نامزد ١٢45
٣46 سید یدالله حسینی- کد نامزد ١٢4٨
٣4٧ فریدون زارع خفری- کد نامزد ١٢56
٣4٨ ساسان سالاری- کد نامزد ١٢5٩
٣4٩ نوذر شفیعی- کد نامزد ١٢64
٣5٠ محسن غلامی- کد نامزد ١٢65
٣5١ محمد گودرزی- کد نامزد ١٢٧١
٣5٢ مسعود گودرزی- کد نامزد ١٢٧٢
٣5٣ عبدالرضا مرادی- کد نامزد ١٢٧6
٣54 جعفر هاشمی- کد نامزد ١٢٧٩
٣55 ناصر یوسفی اصل- کد نامزد ١٢٨٢

نی ریز و استهبان:
٣56 زهرا اسلام زاده - کد نامزد ١٢١4
٣5٧ عبدالله الهی زاده- کد نامزد ١٢١5
٣5٨ حسن بنی اسدی- کد نامزد ١٢١6
٣5٩ محمدحسین بیات- کد نامزد ١٢١٧
٣6٠ محمدحسین خریدار- کد نامزد ١٢١٩
٣6١ اسماعیل خیرخواه - کد نامزد ١٢4٢
٣6٢ جواد دمیری- کد نامزد ١٢46
٣6٣ الله داد سلیم پور- کد نامزد ١٢54
٣64 مجید صادق زاده - کد نامزد ١٢6٢
٣65 رضا صداقت- کد نامزد ١٢64
٣66 محمدعلی طالبی نژاد - کد نامزد ١٢65
٣6٧ فرهاد طهماسبی - کد نامزد ١٢6٧
٣6٨ هادی فردایی- کد نامزد ١٢6٩
٣6٩ حبیب فریبرز- کد نامزد ١٢٧١
٣٧٠ بهنام قاسمی- کد نامزد ١٢٧5
٣٧١ سیدمحمدصادق کشفی نژاد- کد نامزد ١٢٧٨
٣٧٢ نادر مبرزی- کد نامزد ١٢٨٢
٣٧٣ اصغر مسعودی- کد نامزد ١٢٨4

به گزارش ایرنا، استان فارس دارای 18 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان هفتم اسفند 94 برگزار می شود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین